Жамият фаолиятининг предмети ва максадлари

юридик ва жисмоний шахсларнинг пул маблагларини жалб килиш хамда уларни кимматли когозларга, бошка инвестиция активларига, шунингдек банк хисоб варакларига ва омонатларига жойлаштиришдан иборатдир.

юридик ва жисмоний шахсларнинг пул маблагларини жалб килиш хамда уларни конун хужжатларига мувофик эмитентларнинг акцияларини, кимматли когозларини, улуш (хисса,пай)ларини харид килишга ва бошка инвестиция активларига, шунингдек, фойда олиш максадида банк хисоб варакларига ва омонатларига пул маблаглари жойлаштириш;

амалдаги конунларда белгиланган тартибда кимматли когозлар билан савдо ва бошка операцияларни амалга ошириш;

Матбуот маркази